U novom modelu organizacije zdravstvene zaštite Crne Gore, Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane ima ulogu centra primarne zdravstvene zaštite koji pruža podršku izabranom timu ili izabranom doktoru za ukupno 28.515 stanovnika opštine Berane i 5.455 stanovnika opštine Petnjica, dok specifične vrste usluga pruža i velikom broju stanovnika susjednih opština.

DZ

JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane obezbjeđuje podršku za:

 • četrnaest timova izabranih doktora za odrasle koji pružaju usluge za 24.476 osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore,
 • pet timova izabranih doktora za djecu kod kojih je registrovano 7.990 djece,
 • dva tima izabranih doktora za žene kod kojih je registrovano 7.988  žena starosti od 13 do 65 godina.

Dom zdravlja svojim korisnicima pruža usluge iz oblasti:

 • imunizacije protiv vakcino-preventibilnih zaraznih bolesti,
 • otkrivanja i suzbijanja činilaca koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih bolesti,
 • zdravstvene zaštite žena i planiranja porodice,
 • kućnog liječenja i patronažne zdravstvene zaštite,
 • sprovođenja zdravstvene edukacije i obrazovanja o najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njihove identifikacije, prevencije i kontrole,
 • higijensko-epidemiološke zaštite,
 • zaštite mentalnog zdravlja,
 • liječenja plućnih bolesti i TBC,
 • laboratorijskih, radioloških i mikrobioloških dijagnostičkih procedura.

Osim pomenutih oblasti, Dom zdravlja Berane organizuje i specifičnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih.

U Domu zdravlja Berane trenutno radi 114 stalno zaposlenih i 5 zaposlenih na određeno vrijeme, od čega:

 • 31 doktora medicine, od čega: 3 primarijusa, 17 specijalista, 5 specijalizanata,
 • 9 nemedicinskih radnika sa visokom stručnom spremom,
 • 5 specijalista zdravstvene njege,
 • 14 mdicinskih sestara/tehničara sa visokom školom,
 • 1 nemedicinski radnik sa višom stručnom spremom,
 • 3 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom,
 • 48 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom,
 • 8 nemedicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom.

U cilju dostupnosti usluga primarne zdravstvene zaštite i stanovništvu ruralnih područja, Dom zdravlja organizuje rad u Zdravstvenoj stanici Petnjica i 5 povremenih seoskih ambulanti na području Petnjice i 8 povremenih seoskih ambulanti na području opštine Berane.

Grad Berane -najveće naselje gornjeg Polimlja, osnovano je izgradnjom turske tvrđave na Jasikovcu 1862. godine. Naziv je dobilo po seoskom naselju Beranselu, koje se nalazi u podnožju markantne gromade Berankrša, na sjevernom izlazu iz beranske kotline.

berane-1925-god

Od prvobitnog vojnog utvrdjenja, Berane se kroz istoriju postepeno razvijalo u gradsko naselje. Poslije Berlinskog kongresa ovo naselje se sve brže razvija i prerasta u značajan privredno-kulturni centar sjeveroistoka Crne Gore.

Prema zapisima Tomaža Katanića i prepiske vasojevićkog kapetana Jevrema Bakića i ministra unutrašnjih dijela Crne Gore vojvodi Maša Vrbice, saznajemo da je prvi školovani doktor u Beranama bio doktor Filip Salambros, koji je u Beranama radio od 1873. do 1880.godine, nakon čega je službu nastavio u Andrijevici.

Pored doktora Filipa Salambrosa, krajem XIX i početkom XX vijeka, u Beranama je radio i doktor Husein Efendija, ljekar školovan u Solunu i Carigradu. Uz doktora Huseina svo vrijeme radio je i Đorđe Dimić, koji je završio srednju medicinsku školu u Solunu. Za složenije medicinske zahvate narod beranskog kraja odlazio je na Cetinje kod prvog državnog ljekara, doktora Milana Jovanovića Batuta, koji je ordinirao u Beranama i Andrijevici tokom jula i avgusta 1882.godine.

Između Prvog i Drugog svjetskog rata u Beranama i Andrijevici službovali su sljedeći ljekari: dr Dalajevič Hara, dr Divan Erendžen, dr Svetislav Hrabec, dr Mihajlo Kabaricze, dr Boris Privrodski, dr Milutin Lopičić, dr Svetislav Lojči, dr Aleksa Vugdelić, dr Vukota Dedović, dr Johan Šmit, dr Nađ Lojči, dr Vasilije Popović, dr Evgenij Sovolenko, dr Sava Lazović, dr Ivan Karmanski, dr Simeon Simen Novicki i dr Evgenij Ošumjanski.

dom-trezvenosti-1922Prvi školovani ljekar porijeklom iz Berana bio je doktor Vasilije Popović. On je nakon završene srednje škole u Solunu, najboljim ocjenama diplomirao na Medicinskom fakultetu u Ženevi. Počeo je da radi kao ljekar u Beranama uoči balkanskih ratova 1912.godine.
Rat ga je odveo na front, odakle ga je Komanda crnogorske vojske poslala u Švajcarsku da preko Crvenog krsta prikupi pomoć u sanitetskom materijalu i ljekovima.

Formiranjem bolnice 1919.godine utemeljena je organizovana zdravstvena služba u Beranama. Bolnica je najprije bila smještena u privatnim kućama, a tek je 1927. godine, od sredstava dobijenih na ime reparacija, za bolnicu sagrađena namjenska zgrada.

Zanimljivo je da je u Beranama kao plod djelovanja udruženja trezvenjaka koje je imalo značajnu ulogu u borbi protiv alkoholizma, 1921.godine osnovan prvi Dom trezvenosti.

dom-i-bolnica

Nakon završetka Prvog svjetskog rata i službe na Cetinju, gdje je u prvom crnogorskom sanatorijumu na Ivanovim Koritima, radio kao pionir antituberkulozne službe u Crnoj Gori, doktor Vasilije Popović se vratio u svoj rodni grad, gdje je bio jedan od osnivača Doma narodnog zdravlja, prve zdravstvene ustanove u tom dijelu Crne Gore u kojoj je vršen ambulantni pregled stanovništva. Dom narodnog zdravlja otvoren je 1932. godine, kada je otvorena i školska poliklinika.

dom-narodnog-zdravlja

Tokom Drugog svjetskog rata, odmah nakon ustanka, 21.jula 1941.godine, u Beranama je osnovan prvi sreski narodnooslobodilački odbor. Odbor je u svom sastavu imao i sekciju za zdravstvo, čiji su članovi bili doktor Miomir Savićević, doktor Nika Labović i doktor Mehmed Hodžić. Sekcija za zdravstvo preuzela je brigu o liječenju ranjenika smještenih u beranskoj gimnaziji, gdje su zajedno sa ljekarima italijanske vojske, liječili ranjenike obje vojske pod istim uslovima.

dr-nika-labovicNakon zarobljeništva u Skadarskom logoru i rada u bolnici na Cetinju, doktor Nika Labović se nakon rata vratio u Berane, gdje je tokom 1945.godine, započeo sa organizacijom zdravstvene službe. Smatra se da su dr Nika Labović, dr Jovan Klisić i dr Dušan Dekleva, koji je tokom 1946. i 1947.godine, kao ispomoć, radio kao hirurg u Beranama, začetnici beranske hirurgije.

poslijeratni-ljekariKako je tokom Drugog svjetskog rata, zgrada bolnice spaljena, na zidinama stare, ljeta 1955.godine, započeta izgradnja nove bolničke zgrade, koja je predata na upotrebu 1963.godine. U bolnici je pod rukovostvom dr Dušane Dekleve radilo hirurško odjeljenje, dok je ostala odjeljenja vodio dr Nika Labović.

Odmah nakon rata, obnovljen je i Dom narodnog zdravlja, dok je sa zadatkom suzbijanja zaraznih bolesti formiran Higijenski zavod Ivangrad. U svakom mjesnom odboru na teritoriji opštine radili su priučeni bolničari, tako da su tokom 1958. godine formirane Zdravstvena stanica u Petnjici i zdravstvene ambulante u Šekularu, Štitarima i Lubnicama.
Tokom 1962.godine došlo je do objedinjavanja svih zdravstvenih ustanova sa područja opštine Ivangrad, tako da je od Doma narodnog zdravlja, Higijenskog zavoda, Opšte bolnice u Ivangradu i Bolnice za plućnu tuberkolozu u Andrijevici formiran Medicinski centar Ivangrad koji je počeo sa radom 1. januara 1963.godine.

dr-branko-zogovicDolaskom dr Branka Zogovića na čelo Medicinskog centra 1968.godine, ta zdravstvena ustanova postaje prepoznatljiva u Crnoj Gori i šire, ne samo po stručnim zahvatima u oblasti hirurgije, već i po izuzetnom naučnom radu u oblasti medicine.

Na iniicijativu dr Zogovića zaživjela je i ideja o formiranju zdravstvenih punktova na seoskom području, kao osnovne jedinice zdravstvenog rada u kojoj radi medicinska sestra i gdje se obavljaju preventivni sistematski pregledi i vakcinacija stanovništva. Taj koncept zdravstvenih punktova široko je prihvaćen i van prostora Crne Gore.

Medicinski centar „Dr Nika Labović“ u septembru 1991.godine, podijeljen je na dvije javne zdravstvene ustanove: Opštu bolnicu Berane i Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane. Obje  ove ustanove, zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji i iskustvu i visokokvalifikovanom kadru, mogu se danas pohvaliti vrhunskim kvalitetom u pružanju zdravstvenih usluga.

Direktor

Direktor Doma zdravlja organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje u okviru ovlašćenja utvrdjenih Zakonom, Statutom  i opštim aktima Ustanove.

Direktora bira i razrešava Odbor direktora Ustanove na osnovu konkursa i podnesenog Programa.

Mandat direktora traje četiri godine.

Odlukom Odbora direktora broj 2200 od 02.07.2008.godine, za direktora JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane izabrana je doktorka Zuhra Hadrović, specijalista opšte medicine.

dr Zuhra Hadrovic

U ostvarivanju prava i obaveza u rukovođenju ustanovom, direktor:

 • organizuje i vodi poslovanje i samostalno donosi odluke;
 • predstavlja i zastupa Dom zdravlja Berane i odgovoran je za zakonitost rada i finansijsko poslovanje,
 • predlaže Odboru direktora donošenje opštih akata;
 • izvršava odluke Odbora direktora;
 • bira i razrešava lica sa posebnim statusom i ovlašćenjima;
 • vrši izbor lica u radni odnos i zaključuje sa njim ugovor o radu;
 • vrši rasporedjivanje zaposlenih na utvrdjena radna mjesta;
 • imenuje i razrješava članove komisija i drugih stalnih i povremenih tijela u ustanovi;
 • predlaže i stara se o unapredjenju, osavremenjivanju metoda stručnog rada, tehnologija rada i stručnog usavršavanja zaposlenih;
 • vrši naredbodavnu funkciju u izvršavanju finansijskog plana i poslovanja i stara se o racionalnom korišćenju sredstava;
 • organizuje unutrašnji nadzor nad stručnim radom ustanove;
 • u ime i za račun ustanove zaključuje ugovore, u skladu sa Zakonom;
 • odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz rada i po osnovu rada,
 • obavlja i druge poslove utvrdjene Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima ustanove.

 

Pomoćnik direktora

Pomoćnik direktora pomaže direktoru u organizovanju i rukovođenju procesom rada i vođenju poslovanje u okviru ovlašćenja utvrdjenih Zakonom, Statutom  i opštim aktima Ustanove.

Dejan Corac

Dužnost pomoćnika direktora ustanove vrši Dejan Ćorac, BApp.Mngt.


Glavni tehničar

Glavni tehničar Doma zdravlja odgovoran je za organizovanje i pružanje zdravstvene njege u ustanovi u dijelu koji se odnosi na rad medicinskih sestara/tehničara.

Glavni tehničar:

 • pomaže direktoru u sprovođenju zadataka organizacione priorode i neposredno  usmjerava, kontroliše kvalitet i efikasnost rada medicinskih sestara sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom svih organizacionih cjelina ustanove i radnika na održavanju higijene objekata,
 • vodi brigu da zdravstveni radnici imaju pravilan odnos prema korisnicima usluga,
 • organizuje rad pripravnika i kontroliše obavljanje pripravničkog staža medicinskih sestara sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom,
 • stara se o rasporedu rada, plana korišćenja godišnjih odmora i evidencija odsutnosti medicinskih sestara/tehničara,
 • priprema interne izvještaja o pruženim uslugama i izvještaje za Institut za javno zdravlje i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore,
 • učestvuje u izradi plana rada, plana stručnog usavršavanja, programa perspektivnog razvoja kadrova i opreme, sagledava potrebe organizacionih cjelina u odgovarajućoj opremi, inventaru, zaštitnoj i radnoj odjeći, raznom potrošnom i drugom materijalu.

Ranko Raketic

Poslove glavnog tehničara u našoj ustanovi obavlja Ranko Raketić, visoki medicinski tehničar.

Zaposleni u JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane, koristeći pravo na slobodu sindikalnog organizovanja i djelovanja, na Skupštini održanoj 24.02.2005.godine, osnovali su Sindikalnu organizaciju Doma zdravlja Berane.

U Sindikalnu organizaciju Doma zdravlja Berane, koja je najstarija i najbrojnija sindikalna organizacija u ustanovi i koja djeluje pod okriljem Sindikata zdravstva Crne Gore, odnosno Saveza samostalnih sindikata Crne Gore, trenutno su učlanjena 102 zaposlena.

sindikat

Na redovnoj Skupštini Sindikalne organizacije održanoj 25.06.2010.godine, na mandat u trajanju od četiri godine,  izabran je Izvršni odbor u sastavu:

 • Rafet Šabotić
 • dr Vanja Stojanović
 • dr Julijana Zečević
 • Rada Zogović
 • Aleksandar Cimbaljević

rafet sabotic

Skupština Sindikalne organizacije na sjednici održanoj 25.06.2010.godine, za svog predsjednika izabrala je Rafeta Šabotića, diplomiranog inžinjera organizacije rada. Kontakt informacije.

JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane usluge svojim korisnicima pruža u četiri objekta.

U glavnom objektu Doma zdravlja, u ulici Miljana Tomičića, ukupne površine od 1.438 m², smještene su ordinacije izabranih doktora za djecu, izabranih doktora za odrasle i većina centara i jedinica za podršku opremljenih po najsavremenijim standardima.

Glavni objekat

U glavnom objektu Doma zdravlja smještena je i jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, kao i šest stomatoloških ambulanti i dvije zubotehničke laboratorije.

Glavni objekat1

U objektu Centra za reproduktivno zdravlje, u savremeno opremljenom prostoru ukupne površine od 250 m² smještene su ordinacije izabranih doktora za žene i Savjetovalište za reproduktivno zdravlje.

Centar za reproduktivno zdravlje

U starom kamenom objektu izgrađenom prije više od jednog vijeka, u prostoru površine od oko 170 m² smješteni su Centar za mentalno zdravlje, Higijensko-epidemiološka služba i Mikrobiološka laboratorija Centra za dijagnostiku.

Mikrobiologija

U cilju dostupnosti usluga primarne zdravstvene zaštite i stanovništvu ruralnih područja, Dom zdravlja organizuje rad u Zdravstvenoj stanici Petnjica i u 13 povremenih seoskih ambulanti: Donja Ržanica, Kaludra, Šekular, Vinicka, Gornje.Zaostro, Štitari, Polica, Lubnice, Vrbica, Bor, Savin Bor, Trpezi i Tucanje.

U Zdravstvenoj stanici Petnjica nalaze se dvije ambulante izabranih doktora za odrasle i jedna ambulanta izabranog doktora za djecu. Jednom sedmično u tom objektu usluge pružaju izabrani doktor za žene i specijalista radiolog.

ZS Petnjica

Objekat Zdravstvene stanice Petnjica raspolaže korisnim prostorom ukupne površine od 500m² opremljenim najsavremenijom opremom.