U novom modelu organizacije zdravstvene zaštite Crne Gore, Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane ima ulogu centra primarne zdravstvene zaštite koji pruža podršku izabranom timu ili izabranom doktoru za ukupno 28.515 stanovnika opštine Berane i 5.455 stanovnika opštine Petnjica, dok specifične vrste usluga pruža i velikom broju stanovnika susjednih opština.

DZ

JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane obezbjeđuje podršku za:

 • četrnaest timova izabranih doktora za odrasle koji pružaju usluge za 24.476 osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore,
 • pet timova izabranih doktora za djecu kod kojih je registrovano 7.990 djece,
 • dva tima izabranih doktora za žene kod kojih je registrovano 7.988  žena starosti od 13 do 65 godina.

Dom zdravlja svojim korisnicima pruža usluge iz oblasti:

 • imunizacije protiv vakcino-preventibilnih zaraznih bolesti,
 • otkrivanja i suzbijanja činilaca koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih bolesti,
 • zdravstvene zaštite žena i planiranja porodice,
 • kućnog liječenja i patronažne zdravstvene zaštite,
 • sprovođenja zdravstvene edukacije i obrazovanja o najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njihove identifikacije, prevencije i kontrole,
 • higijensko-epidemiološke zaštite,
 • zaštite mentalnog zdravlja,
 • liječenja plućnih bolesti i TBC,
 • laboratorijskih, radioloških i mikrobioloških dijagnostičkih procedura.

Osim pomenutih oblasti, Dom zdravlja Berane organizuje i specifičnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih.

U Domu zdravlja Berane trenutno radi 114 stalno zaposlenih i 5 zaposlenih na određeno vrijeme, od čega:

 • 31 doktora medicine, od čega: 3 primarijusa, 17 specijalista, 5 specijalizanata,
 • 9 nemedicinskih radnika sa visokom stručnom spremom,
 • 5 specijalista zdravstvene njege,
 • 14 mdicinskih sestara/tehničara sa visokom školom,
 • 1 nemedicinski radnik sa višom stručnom spremom,
 • 3 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom,
 • 48 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom,
 • 8 nemedicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom.

U cilju dostupnosti usluga primarne zdravstvene zaštite i stanovništvu ruralnih područja, Dom zdravlja organizuje rad u Zdravstvenoj stanici Petnjica i 5 povremenih seoskih ambulanti na području Petnjice i 8 povremenih seoskih ambulanti na području opštine Berane.