Direktor

Direktor Doma zdravlja organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje u okviru ovlašćenja utvrdjenih Zakonom, Statutom  i opštim aktima Ustanove.

Direktora bira i razrešava Odbor direktora Ustanove na osnovu konkursa i podnesenog Programa.

Mandat direktora traje četiri godine.

Odlukom Odbora direktora broj 2200 od 02.07.2008.godine, za direktora JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane izabrana je doktorka Zuhra Hadrović, specijalista opšte medicine.

dr Zuhra Hadrovic

U ostvarivanju prava i obaveza u rukovođenju ustanovom, direktor:

 • organizuje i vodi poslovanje i samostalno donosi odluke;
 • predstavlja i zastupa Dom zdravlja Berane i odgovoran je za zakonitost rada i finansijsko poslovanje,
 • predlaže Odboru direktora donošenje opštih akata;
 • izvršava odluke Odbora direktora;
 • bira i razrešava lica sa posebnim statusom i ovlašćenjima;
 • vrši izbor lica u radni odnos i zaključuje sa njim ugovor o radu;
 • vrši rasporedjivanje zaposlenih na utvrdjena radna mjesta;
 • imenuje i razrješava članove komisija i drugih stalnih i povremenih tijela u ustanovi;
 • predlaže i stara se o unapredjenju, osavremenjivanju metoda stručnog rada, tehnologija rada i stručnog usavršavanja zaposlenih;
 • vrši naredbodavnu funkciju u izvršavanju finansijskog plana i poslovanja i stara se o racionalnom korišćenju sredstava;
 • organizuje unutrašnji nadzor nad stručnim radom ustanove;
 • u ime i za račun ustanove zaključuje ugovore, u skladu sa Zakonom;
 • odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz rada i po osnovu rada,
 • obavlja i druge poslove utvrdjene Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima ustanove.

 

Pomoćnik direktora

Pomoćnik direktora pomaže direktoru u organizovanju i rukovođenju procesom rada i vođenju poslovanje u okviru ovlašćenja utvrdjenih Zakonom, Statutom  i opštim aktima Ustanove.

Dejan Corac

Dužnost pomoćnika direktora ustanove vrši Dejan Ćorac, BApp.Mngt.


Glavni tehničar

Glavni tehničar Doma zdravlja odgovoran je za organizovanje i pružanje zdravstvene njege u ustanovi u dijelu koji se odnosi na rad medicinskih sestara/tehničara.

Glavni tehničar:

 • pomaže direktoru u sprovođenju zadataka organizacione priorode i neposredno  usmjerava, kontroliše kvalitet i efikasnost rada medicinskih sestara sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom svih organizacionih cjelina ustanove i radnika na održavanju higijene objekata,
 • vodi brigu da zdravstveni radnici imaju pravilan odnos prema korisnicima usluga,
 • organizuje rad pripravnika i kontroliše obavljanje pripravničkog staža medicinskih sestara sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom,
 • stara se o rasporedu rada, plana korišćenja godišnjih odmora i evidencija odsutnosti medicinskih sestara/tehničara,
 • priprema interne izvještaja o pruženim uslugama i izvještaje za Institut za javno zdravlje i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore,
 • učestvuje u izradi plana rada, plana stručnog usavršavanja, programa perspektivnog razvoja kadrova i opreme, sagledava potrebe organizacionih cjelina u odgovarajućoj opremi, inventaru, zaštitnoj i radnoj odjeći, raznom potrošnom i drugom materijalu.

Ranko Raketic

Poslove glavnog tehničara u našoj ustanovi obavlja Ranko Raketić, visoki medicinski tehničar.